ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»

Υποψηφιότητα Εισαγωγής

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης. Επίσης στα πλαίσια του ΠΜΣ χορηγούνται υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές: