ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

acsr@core.uoa.gr 

είτε εγγράφως στην διεύθυνση 

Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (εφόσον υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι:

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν αυτοπροσώπως στο Π.Μ.Σ. την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων και έως την ώρα έναρξης των εξετάσεων.

Αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται με άλλον τρόπο εκτός των προαναφερόμενων, εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας ή αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον το έχουν στην κατοχή τους, ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτά εκάστοτε προσδιορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που απαιτούνται προκειμένου το Γενικό Τμήμα να υποβάλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. την αίτηση αναγνώρισης του πτυχίου/διπλώματός τους, η οποία προβλέπεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 101 του Ν. 4547/2018. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Π.Μ.Σ. έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στο Γενικό Τμήμα οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο τυχόν κριθεί απαραίτητο για την έκδοση της αναγνώρισης εκ μέρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάγκης προσκόμισης των επιπλέον εγγράφων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Σ.Ε.. Εάν ο φοιτητής δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή εάν απορριφθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η αίτηση αναγνώρισης, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., χωρίς να έχει δικαίωμα απαίτησης επιστροφής τελών φοίτησης τα οποία τυχόν έχει καταβάλει.